Bemesting

Bij het thema Bemesting wordt onder andere gewerkt aan het op de juiste plaats en tijd toepassen van meststof. Maar ook wordt een manier ontwikkeld om bemesting toe te dienen op basis van sensing data zoals vochtmeting. Ook is er een bedrijf bezig met een techniek voor het precies aanwenden van organische mest waarbij de samenstelling wordt geanalyseerd en het effect gemeten wordt op de kwaliteit bij toediening.Bij het thema bemesting voor precisielandbouw kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:  
  • Beslissing ondersteunende systemen voor bemesting in diverse gewassen en grasland;
  • Ontwikkeling van kengetallen voor energie-inzet en emissies in relatie tot precisiebemesting;
  • Plaatsspecifieke meetsystemen voor bodemmineralen, water, stikstof leverend vermogen, gewaskenmerken, opbrengsten, productkwaliteit en stikstofgehalte van organische mest;
  • Toedieningsystemen met verbeterde nauwkeurigheid waaronder, nieuwe injectiesystemen voor opgeloste meststoffen en nauwkeurige toediening van organische mest;