Over PPL

Welkom bij PPL online
Het Programma Precisie Landbouw (PPL) streeft naar duurzame landbouw. Het doel van PPL is door ontwikkeling en toepassing van precisielandbouw­technieken inspelen op specifieke lokale omstandigheden binnen bedrijven en percelen.

Door met deze plaatsspecifieke omstandigheden rekening te houden en op het juiste tijdstip daar op in te spelen kan een optimale efficiency van gebruikte meststoffen, gewas­beschermings­middelen, brandstof en water worden gerealiseerd.
Ook draagt PPL bij aan een kostenefficiëntere productie en soms zelfs productverbetering. Met PPL wordt een bijdrage geleverd aan de algemene duurzaamheid­doelstellingen, namelijk besparing van fossiele brandstoffen en terugdringing van broeikasgassen.  
PPL wil deze doelen bereiken door in intensieve samenwerking tussen bedrijven en overheid:
  • Een organisatie en de onderliggende netwerken te vormen,
  • ICT en techniek te ontwikkelen en
  • deze naar de akker, de teelt en bedrijfsvoering te vertalen  
Drie thema’s
De initiatiefnemers in PPL (dit kunnen zowel bedrijven als individuele ondernemers zijn) werken aan innovatieve en kansrijke werkplannen waar men zelf op investeert. Er wordt dus kennis, praktische methoden en technieken ontwikkeld binnen de precisielandbouw waar uiteindelijk de gehele sector gebruik van kan maken. Het gaat om de volgende thema’s: 
 

Financiering

De Initiatiefnemers maken werkplannen voor de innovatieprojecten waaraan men werkt (100% financiering bedrijfsleven). De bedrijfsinformatie uit de werkplannen is vertrouwelijk.

Vervolgens verantwoorden zij hun inspanning, sparen hiermee miles en maken ontwikkelverzoeken. Als een ontwikkelverzoek wordt goedgekeurd door de stuurgroep betaalt EL&I de kosten van een ontwikkelverzoek uit het PPL budget (financiering 100% overheid). Het resultaat van de ontwikkel­opdrachten komt ten goede aan de hele sector.

 

De miles

Elke initiatiefnemer krijgt miles (publiek budget van EL&I) ter waarde van het budget van zijn werkplan. 50% hiervan kan de initiatiefnemer inzetten voor Maatwerk verzoeken en de andere 50% moet besteedt worden aan BedrijfsOverstijgende (BO) verzoeken.

 

De beoordeling vindt plaats door drie partijen, namelijk Door de kenniscoördinatoren, op inhoud. Vervolgens door de programmaleiding, op alle voorwaarden. En tenslotte geeft de stuurgroep het definitieve oordeel en zet verzoeken om in opdrachten aan externen.

 
Looptijd en tranches

Het PPL heeft een looptijd van 4 jaar (2010 t/m 2013). Private partijen zetten ten minste € 6 miljoen in voor ontwikkelingen in Precisie Landbouw. Het Ministerie van EL&I heeft eenzelfde budget gereserveerd van maximaal €6 miljoen om te investeren in de ontwikkelverzoeken.

Samenwerken
Partijen weten van elkaar dat bepaalde investeringen plaatsvinden en kunnen gebruik maken van elkaars expertise en de nodige hulpmiddelen. Gebleken is dat de initiatiefnemers gebruik maken van elkaars expertise om de verzoeken inhoudelijk sterker te maken; om efficiënt te werken en de nieuwe ontwikkelingen snel in de praktijk te kunnen gebruiken. De hoeveelheid miles die initiatiefnemers voor Bedrijfs Overstijgende verzoeken kunnen inzetten kan groeien indien meerdere initiatiefnemers gaan samenwerken. Men zoekt elkaar dus actief op.