PPL in het nieuws

Brandstof besparen met gps-systeem, Veldpost 08/2013

De Veldpost van 2 maart stond grotendeels in het teken van precisielandbouw. Ook PPL kwam aan de orde in een interview met Peter Paree die deel uitmaakt van de programmaleiding.  lees verder ...
dinsdag 5 maart 2013

Spuiloogketen lanceert website, Boerderij 09/2012

Het platform Spuiloogketen wil het verantwoord gebruik van spuiloog bevorderen. Initiatiefnemers zijn ...
 lees verder ...
donderdag 27 september 2012

Precisielandbouw ook op gras, Nieuwe Oogst 11/2011

Spuiloog goedkope vervanger van gangbare kunstmest.
Precisielandbouw is niet alleen voor akkerbouwers. Veehouders kunnen er voordeel mee halen in combinatie met vloeibare kunstmestvervangers. Dat stelt Herre Bartlema van Landbouwcommunicatie.
 lees verder ...
dinsdag 8 november 2011

Staatssecretaris Bleker op werkbezoek in de Hoeksche Waard, HWodka 07/2011

Dinsdag 13 juli jl. bracht Staatssecretaris Bleker een werkbezoek aan de Hoeksche Waard op uitnodiging van Stichting Hoekschewaards Landschap en LTO-Noord afd. Hoeksche Waard. Bleker maakte o.a. een tussenstop op de Johanna Hoeve, de boerderij van de fam. Noordzij in Numansdorp. Daar kreeg Henk Scheele, voorzitter van de Stichting H-WodKa gelegenheid om de staatssecretaris en zijn gevolg bij te praten over de boereninitiatieven in het kader van het Programma Precisielandbouw PPL en het SOHW-project Akkerbouw in Groen & Blauw.
 lees verder ...
woensdag 20 juli 2011

HAS Den Bosch rondt twee PPL projecten voor Suiker Unie af, Agriholland 07/2011

Op 4 juli hebben twee projectgroepen van HAS Den Bosch hun onderzoeken op het gebied van de suikerbietenteelt afgerond. In opdracht van Suiker Unie is in een van de projecten gewerkt aan een verdere kwaliteitverbetering van de beoordeling van duurzaamheid in Unitip. In het tweede project is gewerkt aan een verbetering van het opbrengstmodel suikerbieten in Mijnakker. Beide projecten zijn mede mogelijk gemaakt door medefinanciering van het Programma Precisie Landbouw (PPL).
 lees verder ...
maandag 11 juli 2011

Gewaspatronen uit remote-sensing beelden, Hwodka 06/2011

O.a. door de ontstaansgeschiedenis van de polders en door gebruik in het verleden (akker, weide, boomgaard) kan de kwaliteit van de bodem binnen een perceel behoorlijk variëren. De ruimtelijke variatie kan op zijn beurt leiden tot variatie in gewasontwikkeling en –opbrengst. HWodKa is initiatiefnemer van een onderzoeksproject waarbij gekeken wordt of historische remote sensing beelden gebruikt kunnen worden om gewaspatronen te voorspellen.
 lees verder ...
vrijdag 1 juli 2011

Kunstmest geven met zodebemester, Nieuwe Oogst 06/2011

Kunstmest en drijfmest in één werkgang aanwenden. Dat kan met de gecombineerde bemester, die is ontwikkeld door Landbouwcommunicatie in Wageningen en Slootsmid in Laren.
 lees verder ...
donderdag 30 juni 2011

Demonstratie hooibouwmachines en maisstrokenfrees op 29 juni

Woensdagavond 29 juni wordt op het landbouwmechanisatiebedrijf D. Kuipers in Witmarsum een demonstratie gegeven van hooibouwnoviteiten van FELLA. Tevens is dit het eerste publieke 'optreden' van de Kuipers/Pol-maisstrokenfrees, ontwikkeld binnen het Programma Precisie Landbouw (PPL) lees verder ...
dinsdag 28 juni 2011

Multi-test Reflectiesensoren bij Van den Borne Aardappelen in Reusel - MijnovanDijk.nl

Dit seizoen worden er op initiatief van Jacob van den Borne 4 verschillende merken gewas-sensoren getest. Dit is gebeurd op een perceel aardappelen naast het bedrijf aan de Postelsedijk. Het is ter wereld de aller eerste keer, dat op een zo’n schaal een dergelijke uitgebreide proef en over zo’n lange periode wordt uitgevoerd.
 lees verder ...
woensdag 1 juni 2011

PSPM van de kaart, Hwodka 05/2011

Studenten van de Msc-opleiding Geo-informatie en Remote Sensing aan de Wageningen University voeren opdracht voor HWodka uit. De projecttitel luidt: Crop pattern analysis using multi-temporal remotely sensed data. Het project is een onderdeel van het project Plaatsspecifiek PerceelManagement van de Kaart. De studenten gaan de beschikbare geo-data analyseren.
 lees verder ...
vrijdag 13 mei 2011

De Wadden leert precisie waarderen - Nieuwe Oogst 05/2011

Pioniers zullen ze zichzelf niet noemen, toch wachten de bestuurders van precisielandbouwclub De Wadden niet af. "We nemen initiatief", klinkt het veelzeggend uit de mond van Wiebe Goodijk. Met Arjen Bouma is hij naar het bedrijf van medebestuurder Wilco Sijtsma gereden om uit de doeken te doen wat de drive achter De Wadden is.
 lees verder ...
zaterdag 7 mei 2011

Nieuwe generatie gewasmanagement-sensoren afgeleverd - MijnovanDijk.nl

Afgelopen week is onze medewerker, Sybe Pollema, druk geweest met de aflevering van de nieuwste CropCircle sensoren. Het betreft een omruilactie die Mijno van Dijk Mechanisatie in samenwerking met 'Soilessentails' (Schotland) en ontwikkelaar/producent, 'Holland Scientific' (US), tegen lage kosten heeft weten te bewerkstelligen. Ook in sensortechnologie heeft de tijd niet bepaald stil gestaan en heeft onze leverancier een nieuw model gewasmanagementsensor ontwikkeld, waarin de nieuwste elektronische, en optische technieken zijn verwerkt
 lees verder ...
maandag 2 mei 2011

Precisielandbouw: meer opbrengst en betere kwaliteit met minder teeltkosten, AGD.nl 04/2011

Aardappelteler Van den Borne in Reusel is al sinds 2000 bezig met precisielandbouw. Sommige technieken zijn binnen een jaar terugverdiend. Bij andere technieken is de investering nog niet rendabel te maken.
 lees verder ...
woensdag 27 april 2011

Jacob van den Borne organiseert demodag over GPS en precisielandbouw

Op woensdag 25 mei organiseert Jacob van den Borne vanuit het Programma Precisielandbouw samen met het Praktijkcentrum voor Land en Tuinbouw (PCLT) een demodag rond GPS en precisielandbouw.
Download: Uitnodiging en meer informatie demodag 25 mei lees verder ...
woensdag 20 april 2011

Het akkerbouwbedrijf als Multinatural, Hwodka 04/2011

Drie nieuwe thema’s op de HWodKa-website laten zien met welke disciplines HWodKa zich in de drukke maand april o.a. mee beziggehouden heeft:
  • poten van de kaart: door Leon Noordam (Novifarm)
  • geo-akkervogel: nestbescherming met gps en eierstolp i.s.m. de Vogelwerkgroep HWL
  • overwinterende FAB-natuurakkers: de eerste bloemen ontluiken
 lees verder ...
woensdag 20 april 2011

Poten van de kaart, www.hwodka.nl, 04/2011

Novifarm-er Leon Noordam, lid van HWodKa en deelnemer aan het Programma Precisie Landbouw, is de eerste akkerbouwer in de Hoeksche Waard die variabele pootafstanden toepast op enkele percelen van Novifarm. lees verder ...
maandag 11 april 2011

Precisie voor alle ondernemers, Nieuwe Oogst 03/2011

Praktische en gebruiksvriendelijke precisietechniek moet de drempel wegnemen voor precisielandbouw. Precisielandbouw blijft eerder uitzonderling dan regel. Het Programma Precisie Landbouw (PPL) wil ook scholen erbij betrekken.
 lees verder ...
zaterdag 19 maart 2011

Precies met minder energie, Nieuwe Oogst 03/2011

Uit berekeningen van Wageningen UR blijkt dat in open teelten stikstofkunstmest verantwoordelijk is voor de helft van die energie-input. Volgens onderzoeker Daan Goense is 20 procent besparing mogelijk met precisielandbouw. lees verder ...
zaterdag 19 maart 2011

Online Advies AM, Nieuwe Oogst 03/11

Agrifirm Plant heeft Agrifirm Aaltjesadvies ontwikkeld; online advies over het gebruik van granulaten, grondontsmetting en vanggewassen ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje. Ook het effect van de teelt van (gedeeltelijk) resistente rassen kan worden berekend.Agrifirm Aaltjesadvies maakt gebruik van de kennis uit het aaltjesadviesprogramma NemaDecide.
 lees verder ...
zaterdag 19 maart 2011

Precisie landbouw zoekt samenwerking, Nieuwe Oogst, 04/03/2011

Bij de aftrap van tranche 2 van Programma Precisie Landbouw onderstreepte stuurgroepvoorzitter Theo Meijer het belang van samenwerking. Het draait volgens Meijer om innovaties delen. lees verder ...
dinsdag 15 maart 2011

Foto open dag van loonbedrijf Breure in Klaaswaal dd 19 februari 2011

Op de open dag van loonbedrijf Breure te Klaaswaal dd 19 februari 2011 werd een bietenzaaimachine gedomstreerd voorzien van een precisiebemester voor toedienen van kunstmest tijdens het zaaien. Dit is een van de projecten die worden gesteund door het PPL.

 lees verder ...
dinsdag 22 februari 2011

Gaos in de praktijk, www.hwodka.nl, 08/02/2011

Het perceel Overstee is in 2010 cm-nauwkeurig ingemeten door Huibert Breure van het gelijknamige loonbedrijf in Klaaswaal. Hij heeft daartoe een quad uitgerust met een SBG RTK-set van één van zijn trekkers. Praktijkervaring wijst uit dat het inmeten met een quad nauwkeuriger gaat dan met een trekker.
 lees verder ...
dinsdag 8 februari 2011

Programma Precisie Landbouw raakt op stoom - Nieuwe Oogst 02/2011

Het programma Precisie Landbouw begint op stoom te raken.De 2e tranche is per 1 januari 2011 een feit.31 initiatiefnemers gingen met 34 werplannen aan de slag met precisielandbouw lees verder ...
zaterdag 5 februari 2011

Duurzaam bemesten, De Boerderij, 11/01/2011

In veel nieuwjaarsboodschappen van dit jaar is gesproken over de noodzakelijkheid van een duurzame Nederlandse landbouwproductie. lees verder ...
donderdag 27 januari 2011

Presentatie Precisielandbouw, Kollumerwaard, 13 januari 2010

De presentatie die op 13 januari is gegeven door initiatiefnemer Dirk Osinga namens Spinof, Hogeland, De Wadden en Meino van Dijk staat online! lees verder ...
vrijdag 14 januari 2011

024 PPL Adviesregel pootaardappelen

Een toets in de praktijk van de werking van stikstof bijbemesten op basis
van gewasreflectie metingen in pootaardappelen, door Spinof, Hogeland, de Wadden en Mijno van Dijk lees verder ...
woensdag 12 januari 2011

Onderzoek loopt achter op praktijk, De Boerderij, 11 januari 2011

Rijenbemesting van akkerbouwgewassen staat sterk in de belangstelling. Een eenduidig advies ontbreekt nog. NCOR werkt aan.. lees verder ...
woensdag 12 januari 2011

Sensoren in de akkerbouw

Wat kan ik nu al met sensoren? Op 17 februari 2011 vindt in Westerbork het eerste symposium Sensoren in de Akkerbouw plaats.

 lees verder ...
dinsdag 4 januari 2011

Slim boeren met sensoren

"Sensor laat akkerbouwer 10 tot 15% efficienter boeren"
 lees verder ...
maandag 20 december 2010

Adviesbasis rijenbemesting

Het Nederlands Centrum voor de ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) heeft een voorlopig basisadvies voor rijenbemesting met stikstof en fosfata vastgesteld voor aardappelen, suikerbieten en uien. lees verder ...
maandag 20 december 2010

NCOR; Adviesbasis voor rijenbemesting in de maak

Het gebruik van rijenbemesters in de landbouw staat volop in de belangstelling.


 lees verder ...
maandag 20 december 2010

Suikerunie stimuleert ondernemers nog duurzamer te produceren

Al 25 jaar is de Agrarische Dienst van Suiker Unie actief met het teeltregistratie- en evaluatieprogramma Unitip*. Onder Unitip draait TeeltCentraal en Agrovision’s*. Een online programma voor de agribusiness.

Suiker Unie heeft Agrovision gevraagd Unitip uit te breiden met enkele unieke vergelijkmogelijkheden, gericht op het duurzaam produceren van suikerbieten. De nieuwe rapportage in Unitip zal begin november voor alle telers beschikbaar zijn.

Suiker Unie speelt hierbij in op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en past dit onder andere in Unitip toe. Zo is het mogelijk om het energiegebruik en dus de C02-uitstoot te vergelijken voor verschillende teelthandelingen. Wat is gunstiger? Een bespuiting met een bepaald herbicide of een mechanische onkruidbestrijding? Hoeveel energiegebruik is gemoeid met het gebruik van een bepaald middel? Unitip heeft het antwoord. De bietenteler krijgt volledig inzicht in het energiegebruik en milieubelasting per ton geproduceerde suiker. De gegevens kunnen in een benchmark worden vergeleken met collega bietentelers uit de regio.

Een projectgroep van HAS Den Bosch, bestaande uit 6 studenten, heeft in opdracht van Suiker Unie aan analyse gemaakt van de teelthandelingen in suikerbieten. Deze analyse vormt de basis voor de nieuwe module duurzaamheid in Unitip. Er is gebruikgemaakt van rekenregels uit de Energieboerderij* voor energiegebruik op het gebied van de mechanisatie en grondbewerking, gewasbescherming, bemesting en beregening. De milieubelasting wordt met gegevens uit de milieumeetlat* op perceelniveau berekend. Verschillende teelthandelingen zijn beoordeeld op duurzaamheid, welke worden vertaald in een duurzaamheid waardering.

Telers kunnen van elkaar leren door in Unitip gegevens met elkaar te vergelijken. Aan de hand van een jaarlijkse enquête wordt naar verbanden gezocht tussen teelthandelingen en de opbrengst- en kwaliteitsgegevens. Dat kan online, maar wordt ook in telerbijeenkomsten besproken met de nadruk op ‘het leren van elkaar’. Zo kunnen duurzame ontwikkelingen sneller en beter met elkaar gedeeld en toegepast worden.

De perceel specifieke teeltregistratie in Unitip wordt mede gefinancierd uit het Programma Precisie Landbouw (PPL)*. PPL is een programma waarin het landbouwbedrijfsleven en het Ministerie van LNV investeren in hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, bemesting en gewasbescherming.


Voor meer informatie over dit persbericht:
Pieter Brooijmans, Manager Agrarische Dienst Centraal Suiker Unie, pieter.brooijmans@suikerunie.com; 0653505411


Voor meer informatie over het Programma Precisie Landbouw:
Margreet Jongema, Projecten LTO Noord, mjongema@projectenltonoord.nl; 088 888 66 77                                            

*www.agrovision.nl, www.unitip.nl, www.energieboerderij.nl, www.milieumeetlat.nl, www.pplnl.nl

 
maandag 11 oktober 2010

Hoog bezoek voor PPL

Op 7 juli bezocht André van der Zande, Secretaris Generaal van LNV, 2 initiatiefnemers van PPL: Jacob van de Borne en Bio Trio. Hij maakte kennis met onder andere;
  • een project waarin alle gewassensoren worden vergeleken;
  • het bewerken van de informatie die in de computer van vd Borne is verzameld;
  • toepasbaar maken van deze informatie bij poten, bemesting, gewasbescherming en beregening;
  • dat uitdragen met studenten, oa op internet
  • mogelijkheden van nog nauwkeuriger mechanisch onkruid bestrijden;
  • de samenwerking tussen veel partijen.

Dat we in PPL intensief samenwerken was heel duidelijk: BLGG, TTW*, WUR, HAS Den Bosch, Steketee en Stuurgroepvoorzitter Theo Meijer waren aanwezig en hadden een inbreng in de excursie.

Van der Zande bleek goed op de hoogte van de ontwikkelingen in en rond PPL.

 

Wel was hij verrast dat het succes van precisielandbouw ook wordt bepaald door heel praktische zaken, zoals een ander tandwiel dat zorgt dat je langs het vaste rijspoor dichter kunt poten.

De passie van de aanwezigen en het technisch weer zorgen ervoor dat we terug kunnen kijken op een geslaagde excursie.

 

*)een teeltadviesbureau, geen initiatiefnemer in PPL maar wel in de proef met sensoren

 

 
maandag 19 juli 2010