ZLTO

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Verbreding basis onder autonome navigatie (135)


Doel/resultaat:

Het doel van dit project was om de gewenste hard- en software aanpassingen door te voeren zodat de nauwkeurigheid van autonoom navigeren over het perceel teruggebracht wordt van maximaal +/- 40 cm naar maximaal +/- 5 cm. Dit geldt dan met name voor de banen die gereden worden op de kopakker. Onderzocht zal worden of een combinatie met een Teach&Playback besturing de nauwkeurigheid verbeterd. Het verbeterde navigatie-systeem wordt op minimaal één en zo mogelijk op twee voertuigen geïmplementeerd en getest.Een tweede doel was de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het systeem. Hiertoe wordt met de betrokkenen een business concept ontwikkeld en nadere afspraken gemaakt. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
PPL actualiteiten in het onderwijs (084)

Dit bedrijfsoverstijgende project PPL actualiteiten in het onderwijs van de initiatiefnemers Van den Borne Aardappelen, Landbouwcommunicatie, Groene Kennis Coöperatie, Naaijkens Innovative Design, Henk Pol en ZLTO heeft de volgende twee resultaten opgeleverd:
 1. Aanvulling en verdieping basis van onderwijsmodulen met PPL resultaten in de vorm van kennis en tools. Hierbij is de didactische vormgeving essentieel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en protocollen opgesteld met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen over het beschikbaar stellen van kennis en tools.
 2. Extra trainingen van docenten om inzet van het verkregen materiaal te borgen. Dit gebeurt in de vorm van excursie, demo’s en trainingen. Hiervoor wordt aangesloten op het KIGO project.
De opdracht is in juni 2013 afgerond.


Variatie kieming Suikerbieten (132)

Doel/ resultaat
Opgeleverd is in juni 2013:
 1. een werkende methode om bieten te tellen, inclusief de variatie van het plantbestand in het veld;
 2. programmas (algoritmes) die deze telling verwerken;
 3. aansluiting naar een interactiemodule voor centrale opslag en verwerking van plantbestandgegevens;
 4. aanzet tot applicaties die conclusies trekken uit de variatie in opkomst (op verschillende tijdstippen en groeistadia van de bietenplanten).
Download


Map based CTF (GAOS2) (061)

Doel/resultaat
Het project Map based CTF (GAOS2) (61) van initiatiefnemers HWodKa, SBG Innovatie, Tyker Technology en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend initiatief met als doel: een methode te verschaffen voor een efficiënte en effectieve benutting van de ruimte door toepassing van CTF t.b.v. het bedrijven van Precisielandbouw.

Download
rapportages:
 1. Optimalisatie rijpadenpatroon voor de rompakker
 2. Toevoegen kopakkers aan geoptimaliseerd rijpadenpatroon voor de rompakker GAOS v3
  Adviesregels tafelaardappelen ZW (025)

  Doel/resultaat:
  In dit project staat het vaststellen van N bijbemestingsadvies op basis van sensorinformatie centraal. Het ging daarbij om
  • ijklijnen op basis van reflectie
  • adviesregels voor bijmestgift in tafelaardappel, ras Victoria
  (opleverdatum juni 2011)

  Downloads:

    Perceels ID (66)

   Initiatiefnemers KMWP, Het Nieuwe Telen, Suiker Unie, Agco, SBG Innovatie en ZLTO hebben het project Perceels ID opgeleverd.

   Doel/ resultaat

   Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten kunnen?

   Downloads
   » Rapport Unieke Perceelcodering
   » Folder Unieke identificatie van percelen

    


   Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139)

   Doel/ resultaat:
   Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139) van de initiatiefnemers Agrifirm, BLGG en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend project binnen het thema bemesting dat eerder deze maand werd opgeleverd. Voor een succesvolle toepassing van gewassensoren in de praktijk is het belangrijk:

   • om met zo min mogelijk ruis te meten; 
   • dat goed bekend is onder welke omstandigheden er gemeten kan worden; en
   • dat sensoren over een groot deel van de dag inzetbaar zijn.

   Een meet- en beoordelingsprotocol voor de inzetbaarheid van sensoren ontbreekt echter. Diverse initiatiefnemers binnen PPL hebben daarom een ontwikkelverzoek ingediend met als doel inzicht te geven in de praktische toepasbaarheid van gewassensoren. Gebaseerd op de al verzamelde sensormetingen in het PPL-project 075, plus aanvullende metingen en literatuurgegevens, is door NMI een protocol ontwikkeld dat duidelijk maakt onder welke omstandigheden sensoren inzetbaar zijn. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met meetbereik, meettechniek, weersomstandigheden en bodembedekking.

   Dit onderzoek laat zien dat meetomstandigheden een grote invloed hebben op het gemeten spectrum. Hoe concreet om te gaan met deze factoren die extra ‘ruis’ creëren op het gemeten spectrum en de afgeleide gewasindexen? Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar, voor zowel de agrarische gebruiker als voor ontwikkelaars van sensoren en bemestingsadviezen.

   Download:


   Doorbraken in gebruik ICT functies PL

   ZLTO bevordert dat functionaliteit, toegankelijkheid en gebruik tegelijk ontwikkelen. Ze maakt dit concreet, door de volgende activiteiten (in volgorde van omvang):

   1.      verstevigen en nieuwe ontwikkelingen doorvoeren in bestaande functies, zoals benutting van satelietdata. ZLTO investeert in doorontwikkeling van Basfood diensten.

   2.      bereikbaarheid van informatie vergroten, door platformvorming. In haar netwerken brengt ZLTO in, dat een platform van groot belang is, en overlegt hoe dit op een effectieve wijze gebeurt.

   3.      een aanspreekpunt vormen voor nieuwe functies en knelpunten. In het netwerk de vragen concreter maken. Bij diverse bedrijven nagaan hoe/met wie ontwikkelingen het beste kunnen worden doorgevoerd en gezamenlijk het succes hiervan evalueren.

   4.      communicatie: in verschillende (vergaderingen, studiegroepen) de mogelijkheden en ontwikkelingen onder de aandacht van de leden brengen.

    

   Uitbreiding van diensten met satellietinformatie is complex. ZLTO laat een scherpe analyse maken van de knelpunten. Daarna worden de diverse businesscases goed geanalyseerd en begroot. Op basis hiervan wordt uitbouw haalbaar.