Van den Borne

Webservices voor beheer en verwerking van geodata (11)


Doel/resultaat:

Doel van dit project was het opleveren van een drietal door de praktijk gevraagde Internetdiensten waarmee ruwe sensordata met behulp van (gestandaardiseerde) webservices ontsloten worden. Ook is een deel van de infrastructuur gerealiseerd waarmee deze en vele volgende webservices op een efficiënte en gemakkelijk te onderhouden wijze kunnen worden ontwikkeld, in productie genomen en beheerd. Dit is een eerste, pre competitieve stap in de richting van een Next Generation Farm Management System (“Google Farms”). De naam van het ontwikkelde platform is Agrosense.

Downloads:
  Verbreding basis onder autonome navigatie (135)


  Doel/resultaat:

  Het doel van dit project was om de gewenste hard- en software aanpassingen door te voeren zodat de nauwkeurigheid van autonoom navigeren over het perceel teruggebracht wordt van maximaal +/- 40 cm naar maximaal +/- 5 cm. Dit geldt dan met name voor de banen die gereden worden op de kopakker. Onderzocht zal worden of een combinatie met een Teach&Playback besturing de nauwkeurigheid verbeterd. Het verbeterde navigatie-systeem wordt op minimaal één en zo mogelijk op twee voertuigen geïmplementeerd en getest.Een tweede doel was de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het systeem. Hiertoe wordt met de betrokkenen een business concept ontwikkeld en nadere afspraken gemaakt. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

  Download:
  PPL actualiteiten in het onderwijs (084)

  Dit bedrijfsoverstijgende project PPL actualiteiten in het onderwijs van de initiatiefnemers Van den Borne Aardappelen, Landbouwcommunicatie, Groene Kennis Coöperatie, Naaijkens Innovative Design, Henk Pol en ZLTO heeft de volgende twee resultaten opgeleverd:
  1. Aanvulling en verdieping basis van onderwijsmodulen met PPL resultaten in de vorm van kennis en tools. Hierbij is de didactische vormgeving essentieel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en protocollen opgesteld met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen over het beschikbaar stellen van kennis en tools.
  2. Extra trainingen van docenten om inzet van het verkregen materiaal te borgen. Dit gebeurt in de vorm van excursie, demo’s en trainingen. Hiervoor wordt aangesloten op het KIGO project.
  De opdracht is in juni 2013 afgerond.


  Biomassa sensing met UAVs (072)

  Doel/resultaat
  Het project Biomassa sensing met UAVs van initiatiefnemer Van den Borne Aardappelen had als doel om eind 2011 een afgewogen beslissing te nemen over de investeringen voor een operationeel UAV bedrijfssysteem.

  Download
   Phytophthora advies met sensordata (028)

   Doel/Resultaat:
   Komen tot een Phytophthora advies op perceelsniveau met behulp van sensor data, dat:
   • automatisch (met enkele handelingen) sensordata verwerkt in een groeiparameter
   • een even nauwkeurige voorspelling doet als met handinvoer en weerpalen.

   Begin april 2011 is de opdracht opgeleverd.

   Downloads:
   Carbon Footprint - Precisielandbouw en andere besparende technieken (059)

   Downloads:
   Beregening met remote sensing (029)

   Doel/Resultaat:
   Het doel van dit project is nagaan of beregeningsadvies m.b.v. radar- en neerslagbeelden (remote sensing) even nauwkeurig is als met bodemvochtstations.

   Begin april 2011 is de opdracht opgeleverd.

   Downloads:
    Verificatie remote versus near sensing (23)

    Doel/resultaat:
    Het vergelijken van verschillende detectiemogelijkheden van sensing door
    1) onderlinge vergelijking van sensor metingen en
    2) vergelijking van sensormetingen met gewaseigenschappen.

    Downloads:
    Sensing thermische banden (134)

    Doel/resultaat


    Doel/resultaat Binnen het thema Algemeen heeft initiatiefnemer Van den Borne Aardappelen afgelopen maand het project Sensing thermische banden (134) opgeleverd. Doel van dit project is nagaan of thermische en multispectrale beelden voor ziektedetectie of andere vraagstukken (bemesting, beregening) landbouwkundige toepassingen opleveren.

    Voor dataverwerking van de UAV beelden is geëxperimenteerd met ‘mosaic’ opslagprotocollen (van grote serie foto’s een betrouwbare combinatie maken). Daarna zijn diverse indexen berekend. In het veld is nagegaan, welke indexen een goede voorspelling geven van ziekte, waterbehoefte en groei/ontwikkeling.

    Download Rapport  UAV opnames 2012 voor precisielandbouw doeleinden


    Zones met Opbrengstpotentieel (096)

    Initiatiefnemer Van den Borne Aardappelen heeft het project Zones met Opbrengstpotentieel (096) opgeleverd.

     

    Doel/ resultaatDit project binnen het thema algemeen heeft een verslag opgeleverd met 1) de waarnemingen vooraf, 2) de opbrengstpotentiekaarten, 3) de maatregelen die op basis daarvan genomen zijn, 4) een opbrengstmeting; en 5) een analyse waaruit blijkt in welke mate de opbrengstpotentie: kan dienen als aanknopingspunt voor teelthandelingen, een betrouwbare voorspelling geeft van de plaats specifieke opbrengst.

    Ook deze opdracht is in november 2012 afgerond

    Download» Rapportage: Ontwikkelverzoek: Zones met opbrengstpotentieel  


    Precisie Planningscyclus Aardappelen

    Van den Borne teelt jaarlijks 400 ha aardappelen en kent mogelijkheden om data voor precisielandbouw te verzamelen (sensoren, satellietbeelden, historische data), te bewerken, presenteren en om te zetten naar werktuig-taken die in de diverse (!) boordcomputers worden ingelezen.  Hij kent de vele omwegen die de ontwikkelende techniek nog vraagt. Tegelijk weet hij ook wat voor de teelt relevant is

     

    Hij meet opbrengst op de oogstmachine met een machine-onafhankelijk weegapparaat.

    De opbrengstgeschiedenis wordt geanalyseerd door data van ziekten, bemesting, water met elkaar te koppelen.

    Om deze data te benutten zet hij bedrijven aan tot bouw van programma’s die de brug tussen o.a. deze uitwisselingsvraagstukken slaan. Zo kan een niet ervaren gebruiker, bron-onafhankelijk programma’s bedienen, die beschikbare data automatisch inlezen, rangschikken en integreren in een kaarten of spuitprogramma’s voor ISO spuit, bemestings- en beregeningsopdrachten.

    Dat leidt tot gerichtere mest-,  GBM, watergift en homogener eindproduct.