Suiker Unie

Octasia Sturing&testgroepen PL (095)


Doel/ resultaat

Door middel van enkele kleine testgroepen (boerencommunity of practice) hebben de PETA leden onderzocht wat beperkingen zijn voor het gebruik van tools die leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering en adaptievermogen voor precisielandbouw. Ook deze opdracht is in juni 2013 afgerond.

Download


Variatie kieming Suikerbieten (132)

Doel/ resultaat
Opgeleverd is in juni 2013:
 1. een werkende methode om bieten te tellen, inclusief de variatie van het plantbestand in het veld;
 2. programmas (algoritmes) die deze telling verwerken;
 3. aansluiting naar een interactiemodule voor centrale opslag en verwerking van plantbestandgegevens;
 4. aanzet tot applicaties die conclusies trekken uit de variatie in opkomst (op verschillende tijdstippen en groeistadia van de bietenplanten).
Download


Plant specifieke GB (onkruiddetectie in de rij) (007)


Doel/resultaat

Het project Plantspecifieke GB (onkruiddetectie in de rij) is door de initiatiefnemers Bio Trio, Suiker Unie en Steketee als bedrijfsoverstijgend ingediend. Door veldtesten van de Steketee onkruidwieder en Wageningen UR technieken is een ‘top of the bill’ toepassing beschikbaar, die zonder problemen bij demonstraties wordt ingezet. Opgeleverd wordt een goed geteste onkruidwieder met bijbehorende testrapporten. Deze opdracht is in november 2011 afgerond.

Download


  Oplevering rijenbemesting aardappelen (46)

  Doel/resultaat:
  Het doel van het project is een landelijke adviesbasis voor rijenbemesting bij aardappels. Hierbij wordt adviesbasis zoals nu ook bestaat voor breedwerpige toediening van kunstmeststoffen en voor rijenbemesting bij maïs opgeleverd. De opdracht is in oktober 2012 afgerond.

  Downloads:


   Adviesbasis voor N rijenbemesting suikerbieten (032)

   Doel/resultaat:

   Komen tot een adviesbasis voor N-rijenbemesting bij suikerbieten, zodat de teler weet welke besparing t.o.v. breedwerpige toediening te realiseren is. In december 2010 is onderstaande rapportage opgeleverd.


   Downloads:


    App for health (Sugarbeets) (127)

    Doel/ resultaat
    Het project App for health (Sugarbeet) (127) van initiatiefnemer Suiker Unie heeft een web based applicatie opgeleverd met een advies voor optimale bestrijding van bladschimmels in suikerbieten  met gebruikmaking van monitoren, teeltregistraties en andere databronnen uit de ‘cloud’. 
    Opgeleverd zijn een applicatie (Betakwikmodule) ‘bladschimmelkaart’ die door middel van een web service voor iedereen toegankelijk is (open toegang internet) en binnen Unitip deelname koppelingen maakt met TeeltCentraal: er wordt gebruik gemaakt van de database van alle EDI 4.0 standaard teeltregistraties.
    De opdracht is in maart 2013 afgerond.

    Download:


    Unitip vooronderzoek Duurzaamheids Advies (091)


    Doel/resultaat
    Doel van dit project: Op perceel niveau volledig inzicht op duurzaamheid, door een benchmark van het perceel met de 25% besten uit de regio, het regiogemiddelde en met het landelijk gemiddelde. Het adviessysteem Unitip-online van Suiker Unie wordt daartoe uitgebreid met duurzaamheid-kenmerken, vooral op energieverbruik en milieubelasting.

    Download


     Plaatsspecifiek groei- en opbrengstmodel suikerbieten (051)


     Downloads:


      Duurzame suikerbietenteelt (052)

      Downloads


       DuurzaamheidsAdvies en –Benchmark suikerbieten (33)

       Doel/resultaat:

       Het doel is op perceelsniveau volledig inzicht op duurzaamheid, door een benchmark van het perceel met de 25% besten uit de regio, het regiogemiddelde en met het landelijk gemiddelde. Het adviessysteem Unitip-Online van Suiker Unie is uitgebreid met duurzaamheidskenmerken, met name op Energieverbruik en milieubelasting. Programma-aanpassing in/aan Unitip Online, met kengetallen op het gebied van duurzaamheid. Eind januari 2011 is de opdracht opgeleverd.

       Downloads:


        App for Growth (Sugar beets) (126)

        App for Growth is opgeleverd door initiatiefnemer Suiker Unie

        Doel/ resultaat
        Doel van het project App for Growth (Sugarbeets) van initiatiefnemer Suiker Unie was de oplevering van een applicatie, welke gebruik maakt van actuele teeltregistratie. Daarmee wordt de bietenteler gestimuleerd om teeltgegevens tijdig en volledig in TeeltCentraal te registreren. Deze opdracht is in februari jl afgerond.

        Download
        Rapportage: Rapport App for Growth (sugar beets)

         


        Perceels ID (66)

        Initiatiefnemers KMWP, Het Nieuwe Telen, Suiker Unie, Agco, SBG Innovatie en ZLTO hebben het project Perceels ID opgeleverd.

        Doel/ resultaat

        Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten
        kunnen?

        Downloads
        » Rapport Unieke Perceelcodering
        » Folder Unieke identificatie van percelen

         


        Bijna alle akkerbouwers hebben suikerbieten. Zij hebben dus allen een zakelijke relatie met Suiker Unie (SU). SU zet zijn positie in om registratiegraad te laten toenemen: dit jaar gebruiken 1700 leden elektronische teeltregistratie t.o.v. vorig jaar 1200.

        Deze informatie wordt op 2 manieren verbeterd:

        -          Duurzaamheids-kengetallen worden toegevoegd

        -          De tabellen (perceelsniveau) voorbereiden op koppelen aan plaatsspecifieke informatie in andere databases; het resultaat hieruit is plaatsspecifieke inkleuring van het gemiddelde.

         

        Willen akkerbouwers PL- en andere elektronische adviezen genereren, zullen ze hun teelt moeten registreren. De standaardisatie van informatie wordt  bouwplanbreed bottom-up geïntegreerd. SU realiseert jaarlijks een sterke toename van het aantal registreerders; dus een groeiende ‘installed base’ voor andere toepassingen.