Naaijkens-ID

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:




Volvelds automatisch onkruid bestrijden (094)


Doel/ resultaat

Binnen het project zijn datasets opgeleverd van de opgenomen gewassen en onkruiden in het veld. Daarbij zijn algoritmes ontworpen die in de gewassen ui en peen onkruid kunnen detecteren. Voor de volvelds situatie van spinazie wordt een indicatie gegeven welke algoritmes perspectief bieden voor detectie van onkruid en gewas.

Download




Verbreding basis onder autonome navigatie (135)

Doel/resultaat:
Het doel van dit project was om de gewenste hard- en software aanpassingen door te voeren zodat de nauwkeurigheid van autonoom navigeren over het perceel teruggebracht wordt van maximaal +/- 40 cm naar maximaal +/- 5 cm. Dit geldt dan met name voor de banen die gereden worden op de kopakker. Onderzocht zal worden of een combinatie met een Teach&Playback besturing de nauwkeurigheid verbeterd. Het verbeterde navigatie-systeem wordt op minimaal één en zo mogelijk op twee voertuigen geïmplementeerd en getest.Een tweede doel was de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het systeem. Hiertoe wordt met de betrokkenen een business concept ontwikkeld en nadere afspraken gemaakt. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:




PPL actualiteiten in het onderwijs (084)

Dit bedrijfsoverstijgende project PPL actualiteiten in het onderwijs van de initiatiefnemers Van den Borne Aardappelen, Landbouwcommunicatie, Groene Kennis Coöperatie, Naaijkens Innovative Design, Henk Pol en ZLTO heeft de volgende twee resultaten opgeleverd:
 1. Aanvulling en verdieping basis van onderwijsmodulen met PPL resultaten in de vorm van kennis en tools. Hierbij is de didactische vormgeving essentieel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en protocollen opgesteld met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen over het beschikbaar stellen van kennis en tools.
 2. Extra trainingen van docenten om inzet van het verkregen materiaal te borgen. Dit gebeurt in de vorm van excursie, demo’s en trainingen. Hiervoor wordt aangesloten op het KIGO project.
De opdracht is in juni 2013 afgerond.


Generiek besturingsplatform (99) : Een Modulair softwareplatform voor precisielandbouw

Doel/resultaat:
Doel van het project was het ontwikkelen van basislagen en een basisapp, waarop tal van specifieke Apps kunnen draaien. Er is een win32 basislaag ontwikkeld welke communiceert met ISOBUS.

Download:




  Opbrengstmeting rooivruchten (128)

  Doel/resultaat:
  Doel van dit project binnen de thema's bemesting en gewasbescherming was het door ontwikkelen van het prototype opbrengstmeetsysteem naar een systeem dat breed kan worden ingezet op verschillende typen rooimachines en dat tevens aansluit op standaarden voor gegevensuitwisseling (ISOBUS).

  Er is een breed inzetbaar opbrengstmeetsysteem voor het plaatsspecifiek bepalen van opbrengsten in rooivruchten opgeleverd.

  Download:




  Real-time (3D) visualisatie perceelsdata (141)


  Het project Real-time (3D) visualisatie perceelsdata (141) van initiatiefnemer Naaijkens ID is binnen het thema algemeen opgeleverd.
  Doel/ resultaat
  Doel is het ontwikkelen van een systeem (software) voor de real-time (3D) visualisatie van plaats specifieke data. Hierbij worden verschillende data laagsgewijs aan de gebruiker gepresenteerd en wordt direct controle geboden op de metingen en geeft dit ook ogenblikkelijk inzicht in de ruimtelijke variabiliteit. Daarnaast worden data op een gestandaardiseerde manier opgeslagen (ISO-XML, CSV) voor eventuele verwerking met een plaats specifiek bedrijfsmanagementsysteem. Deze opdracht is in december 2012 afgerond.

  Download
  » Rapport: Real-time (3D) visualisatie perceelsdata


  Besturingsplatform voor kleine series machines

  Beschrijving, inspanning door de initiatiefnemer:

  Naaijkens-ID ontwikkelt een generiek besturingsplatform (kast met stekkers) voor tractors met werktuigen, met de kenmerken: breed (veel toepassingen), flexibel, schaalbaar, universeel: niet aan merk gekoppeld.  Hieraan kunnen standaard bedieningsterminals worden aangesloten.

  De hardware maakt het mogelijk om met een bestaande VT of een uitbreiding te doen met nieuwe technieken als industriële PCs, GPRS/UMTS, GPS etc.

  Met dit systeem moet het mogelijk worden om bv kleine series (boomkwekerij machines) te voorzien van moderne technieken, communicatie mogelijkheden enz zoals Vision….

   

  Bestaande besturingsplatforms zijn aan trekkermerken gebonden en worden meegeleverd op nieuwe machines. Naaijkens-ID is in staat om merkonafhankelijk oplossingen te leveren, ook op bestaande machines.

  Veelbelovende toepassingen kunnen door de flexibiliteit van het kleine bedrijf meteen worden aangepakt. Ze hoeven niet te wachten tot er genoeg vraag is, die niet ontstaat omdat er geen voorbeelden zijn (kip-ei).

   

  Download: