Landbouw Communicatie BV

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
PPL actualiteiten in het onderwijs (084)

Dit bedrijfsoverstijgende project PPL actualiteiten in het onderwijs van de initiatiefnemers Van den Borne Aardappelen, Landbouwcommunicatie, Groene Kennis Coöperatie, Naaijkens Innovative Design, Henk Pol en ZLTO heeft de volgende twee resultaten opgeleverd:
 1. Aanvulling en verdieping basis van onderwijsmodulen met PPL resultaten in de vorm van kennis en tools. Hierbij is de didactische vormgeving essentieel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en protocollen opgesteld met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen over het beschikbaar stellen van kennis en tools.
 2. Extra trainingen van docenten om inzet van het verkregen materiaal te borgen. Dit gebeurt in de vorm van excursie, demo’s en trainingen. Hiervoor wordt aangesloten op het KIGO project.
De opdracht is in juni 2013 afgerond.


Octasia Sturing&testgroepen PL (095)


Doel/ resultaat
Door middel van enkele kleine testgroepen (boerencommunity of practice) hebben de PETA leden onderzocht wat beperkingen zijn voor het gebruik van tools die leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering en adaptievermogen voor precisielandbouw. Ook deze opdracht is in juni 2013 afgerond.

Download
PPL zodebemester II (085)


Doel/resultaat
Het project PPL zodebemester II is door initiatiefnemer Landbouwcommunicatie en Slootsmit ingediend. Met als doel het testen van de praktijkversie van de PPL Zodebemester om drijfmest en N uit reststromen precies en emissiearm toe te dienen en het vergelijken van de werking van meststoffen uit luchtwassers toegepast met deze machine om kunstmest N te vervangen op grasland tijdens de bemesting van de laatste snede. Het onderzoek dient tevens om apparatuur te testen tbv biomassametingen in grasland.

Download

Zodebemester (055)

Initiatiefnemer Landbouwcommunicatie en Slootsmit hebben in oktober 2011 de Zodebemester (055) afgerond. Doel van dit onderzoek was het testen van specifieke apparatuur (PPL Zodebemester) om drijfmest en N uit reststromen precies en emissiearm toe te dienen en het vergelijken van de werking van meststoffen uit reststromen toegepast met deze machine om kunstmest N te vervangen op grasland.

Download:

Ook onder nieuws is het nodige over dit initiatief te vinden.
Oplevering rijenbemesting aardappelen (46)

Doel/resultaat:
Het doel van het project is een landelijke adviesbasis voor rijenbemesting bij aardappels. Hierbij wordt adviesbasis zoals nu ook bestaat voor breedwerpige toediening van kunstmeststoffen en voor rijenbemesting bij maïs opgeleverd. De opdracht is in oktober 2012 afgerond.

Downloads:
  Adviesbasis voor N rijenbemesting suikerbieten (032)

  Doel/resultaat:

  Komen tot een adviesbasis voor N-rijenbemesting bij suikerbieten, zodat de teler weet welke besparing t.o.v. breedwerpige toediening te realiseren is. In december 2010 is onderstaande rapportage opgeleverd.


  Downloads:
   Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest (068)

   De intiatiefnemers Agritip, CZAV en Landbouw Communicatie hebben recent binnen het thema Bemesting het bedrijfsoverstijgende project Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest opgeleverd.


   Doel/ Resultaat
   Binnen dit ontwikkelverzoek zijn de technische aspecten van de precisiebemester uitgewerkt. Dit is bereikt door binnen dit ontwikkelverzoek 2 senario’s te ontwikkelen als basis voor het uiteindelijke doel. Dit doel is om door integratie van een snelle analyse techniek op een mestinjecteur (on-line analyse) de werkelijk uitgebrachte hoeveelheid mineralen (N of P) nauwkeurig te sturen. Tijdens de toediening van mest kan de afgifte worden gevarieerd, afhankelijk van de samenstelling van de mest, de gewasbehoefte en bodemvariatie.


   Download

   » Rapportage: Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest   Spuiloog scoort beste als vloeibare meststof

   Spuiloog, de reststof uit luchtwassers van intensieve veehouderijbedrijven, in combinatie met drijfmest geeft betere bemestingsresultaten dan drijfmest met mineralenconcentraat of urean. Dat blijkt uit een proef die deze zomer door onderzoekers van PPO-AGV en Livestock Research van Wageningen UR is uitgevoerd.
   >> Lees persbericht: Spuiloog scoort beste als vloeibare meststof


   Zodebemester-PPL

   Drijfmest en kunstmestvervangers hebben in de regel een ongebalanceerde samenstelling waar het gaat om de behoefte van de plant. Daarom wordt altijd aangevuld met kunstmest. Dat geldt ook voor grasland en maïs, vrijwel altijd in separate werkgangen. Er is dus besparing op energie mogelijk door werkgangen te combineren.

   Er valt voorts op mineralen te besparen door slechts met kunstmest te doseren in de hoeveelheden die plaatsspecifiek nodig zijn. Daarvoor zijn gedetailleerde bodemvruchtbaarheidgegevens nodig. Er van uitgaande dat de laatste beschikbaar komen, is er behoefte aan een zodebemester die de aanvulling met kunstmest - op drijfmest of kunstmestvervangers regelt in 1 werkgang en emissiearm bovendien. Op de zodebemester wordt een precisiebemester gemonteerd die aangestuurd moet worden door de boordcomputer. Slootsmid en Landbouwcommunicatie hebben een dergelijke combinatie voor de rijenbemesting van maïs reeds geïntroduceerd (in sept 2010).

   .