KWH Holland

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Besturing VLOS op basis van windmeter (092)


Doel/resultaat
Doel van het project is het ontwerp van een windmeter, waarmee met een potentiometer de windsnelheid haaks op de spuitmachine kan worden bepaald; bij windstilte staat de windmeter in de middenstand. Het uitgangssignaal van de potentiometer is de basis voor de aansturing van de luchtklep in de windstroom van de spuitmachine. De stand van de luchtklep moet automatisch en recht evenredig aan de stand van de windmeter (potentiometer) worden aangepast. Daarnaast moet het systeem ook handmatig kunnen worden bediend vanuit de trekker zodat buitenrijen met de juiste luchtklepstand kunnen worden bespoten.

Het doel is om een prototype voor een dergelijk systeem te ontwikkelen, te testen en te valideren in de praktijk.

Download:


Autonome automatische fruitteeltspuit

KWH Holland gaat een autonoom door de boomgaard rijdende volledig automatische fruitteeltspuit ontwikkelen die (1) op basis van sensoren alleen spuit als er een ziekte of plaag waargenomen wordt, (2) het spuitvolume aanpast aan de bladmassahoeveelheid, (3) niet spuit als er geen doel is en (4) nabij oppervlaktewater driftarm spuit door aanpassing van het doptype en de hoeveelheid luchtondersteuning volgens de geldende regels voor machine en gewasbeschermingsmiddel. Er wordt ingezet op de integratie van de automatische spuit en het autonoom maken van de trekker en de koppeling van beiden.

Van de gewasgezondheidssensor voor de detectie van schurft en meeldauw in appelblad wordt een werkbare versie gemaakt en getest. Een algorithme wordt ontwikkeld en getest voor aangepaste dosering van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de gewasgezondheidstoestand. Het principe van gewasafhankelijk spuiten en het principe van plaatsspecifiek aanpassen van het doptype en de luchtondersteuning wordt geoptimaliseerd.