Het Nieuwe Telen

Groeimodel aardappel in QMS akkerbouw (097)


Doel/resultaat:
Doel van dit project is het garanderen dat er wekelijks relevante informatie over gewasgroei van een perceel beschikbaar komt waarmee de teler/adviseur kan vergelijken en teeltmaatregelen kan nemen. Hiervoor nodig zijn vergelijkingslijnen van een groeimodel aardappelen in de parametergrafieken van de applicatie QMS akkerbouw, gebaseerd op geselecteerde teeltdoelen en rassen, gekozen invloed factoren en meetgegevens van plaatselijke klimatologische veldomstandigheden.
Opgeleverd is een module/applicatie in de web applicatie QMS akkerbouw die voor betreffende percelen aangeeft wat de potentiële biomassa groei zou zijn bij optimale groei omstandigheden waarbij aangegeven kan worden welke groeifactoren in welke mate als optimaal ingerekend moeten worden en waarbij gegevens worden benut van Mijnakker, plaatselijke klimatologische data van vrije en bedrijfseigen weerstations en praktijkmetingen.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Perceels ID (66)

Initiatiefnemers KMWP, Het Nieuwe Telen, Suiker Unie, Agco, SBG Innovatie en ZLTO hebben het project Perceels ID opgeleverd.

Doel/ resultaat

Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten
kunnen?

Downloads
» Rapport Unieke Perceelcodering
» Folder Unieke identificatie van percelen


QMS Online (009)

QMS / Het Nieuwe Telen is initiatiefnemer van het project QMS Online

Doel/resultaat:

Het project heeft als doel een ICT-applicatie ontwikkelen, die direct gekoppeld is aan Mijnakker.nl en het gebruikers mogelijk maakt snel en gemakkelijk aanvullende gegevens toe te voegen aan de basisgegevens van de percelen van Mijnakker.nl en dan zelf grafieken en overzichten te krijgen waarin parameters van de eigen percelen vergeleken kunnen worden met gemiddelden van geselecteerde ander percelen. De data die voortkomen uit QMS Online zijn uniek. Dit wordt veroorzaakt omdat deze data uitsluitend gericht zijn op de teelt van gewassen en de relatie die gelegd wordt tussen de diverse gegevensstromen de meerwaarde (en unieke kennis) vormen die de stichting “het nieuwe telen” voor ogen heeft.

Medio maart 2011 is de opdracht opgeleverd.

Datakoppeling instrumenten QMS Akkerbouw

Stichting ‘Het Nieuwe Telen’ richt zich op de vertaling van technische informatie naar direct bruikbare bedrijfsadviezen, met het programma QMS.

Dit komt tot uiting in gebruik Mijnakker (Basfood), waarin het product een gebruikslaag voor klanten van Basfood en DLV toevoegt en verwerking van sensordata zoals plantsapmetingen e.d.. Het Nieuwe Telen wil deze dienstverlening uitbreiden en investeren in toevoeging van o.a. de formules uit het project Rekenregels en een tool voor analyse en vergelijking data van percelen

en presenteren in een gemakkelijke vorm voor direct gebruik door telers.

 

Het programma QMS voegt geverifieerde N bijmest informatie toe perceelsadviezen en aan precisiekaarten, datakoppeling is belangrijk om deze diensten uit te breiden. Uiteindelijk leidt dit tot minder N bemesting en meer vertrouwen van telers in aangepaste bemestingsstrategieën voor bemesting van aardappelen en granen.