BLGG AgroXpertus

Verbreding basis onder autonome navigatie (135)


Doel/resultaat:

Het doel van dit project was om de gewenste hard- en software aanpassingen door te voeren zodat de nauwkeurigheid van autonoom navigeren over het perceel teruggebracht wordt van maximaal +/- 40 cm naar maximaal +/- 5 cm. Dit geldt dan met name voor de banen die gereden worden op de kopakker. Onderzocht zal worden of een combinatie met een Teach&Playback besturing de nauwkeurigheid verbeterd. Het verbeterde navigatie-systeem wordt op minimaal één en zo mogelijk op twee voertuigen geïmplementeerd en getest.Een tweede doel was de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het systeem. Hiertoe wordt met de betrokkenen een business concept ontwikkeld en nadere afspraken gemaakt. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139)

Doel/ resultaat:
Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139) van de initiatiefnemers Agrifirm, BLGG en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend project binnen het thema bemesting dat eerder deze maand werd opgeleverd.
Voor een succesvolle toepassing van gewassensoren in de praktijk is het belangrijk:

 • om met zo min mogelijk ruis te meten; 
 • dat goed bekend is onder welke omstandigheden er gemeten kan worden; en
 • dat sensoren over een groot deel van de dag inzetbaar zijn.

Een meet- en beoordelingsprotocol voor de inzetbaarheid van sensoren ontbreekt echter. Diverse initiatiefnemers binnen PPL hebben daarom een ontwikkelverzoek ingediend met als doel inzicht te geven in de praktische toepasbaarheid van gewassensoren. Gebaseerd op de al verzamelde sensormetingen in het PPL-project 075, plus aanvullende metingen en literatuurgegevens, is door NMI een protocol ontwikkeld dat duidelijk maakt onder welke omstandigheden sensoren inzetbaar zijn. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met meetbereik, meettechniek, weersomstandigheden en bodembedekking.

Dit onderzoek laat zien dat meetomstandigheden een grote invloed hebben op het gemeten spectrum. Hoe concreet om te gaan met deze factoren die extra ‘ruis’ creëren op het gemeten spectrum en de afgeleide gewasindexen? Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar, voor zowel de agrarische gebruiker als voor ontwikkelaars van sensoren en bemestingsadviezen.

Download:


Adviesbasis voor N rijenbemesting suikerbieten (032)

Doel/resultaat:

Komen tot een adviesbasis voor N-rijenbemesting bij suikerbieten, zodat de teler weet welke besparing t.o.v. breedwerpige toediening te realiseren is. In december 2010 is onderstaande rapportage opgeleverd.


Downloads:


  Precies op het perceel (137)

  Doel/resultaat:
  Het project Precies op het perceel (137) van initiatiefnemer BLGG had als doel een app te ontwikkelen die na het uploaden van geogerefereerde perceelinformatie, de informatie omzet in voor de gebruiker praktische werkeenheden. De breedte van de werkeenheid is afhankelijk van de werkbreedte van de machine, de lengte is afhankelijk is van de geconstateerde actuele variatie in bodem of gewasparameters en de instellingen/grenswaarden van de boer. En deze opdracht is in april 2013 afgerond.

  Download:


  App-X (054)

  Doel/Resultaat:

  Het project App-X (054) van initiatiefnemer BLGG had als doel het aanbieden van een online app (voorlopige werknaam X) waarmee de Nederlandse akkerbouwer en/of voorlichter de bodem- en gewasstatus kan beoordelen en waarmee hij kan berekenen of een (bij)bemesting met een of meerdere nutriënten nodig is. De opdracht is in maart 2013 afgerond.

  Download:
  Eindrapport: App-X (054), Online app voor bijmesten
  Slim boeren met sensoren

  BLGG doet goed gecoördineerd verschillende bepalingen naast/na elkaar in enkele velden waarvan alles bekend is. Daardoor kunnen de verschillende sensor- en chemische meetmethoden hun waarde bewijzen en laten toenemen.

  Op basis van de hier opgedane gekalibreerde informatie maken verschillende partners nieuwe applicaties (BOSsen) op het gebied van bodemvruchtbaarheid en N-(bij)bemesting.

  BLGG ontwikkelt hiermee zelf een beslismodule precisiemanagement.

  Door de open aanpak werkt dit project in de hand, dat vanuit verschillende spelers in het adviesveld data en hulpmiddelen worden aangeboden.

  Er worden scherpe bemestingsadviezen aangereikt. Veel boeren zijn klant bij de samenwerkende partijen, dus worden geprikkeld om hiervan gebruik te maken.