Agrifirm

Octasia Sturing&testgroepen PL (095)


Doel/ resultaat

Door middel van enkele kleine testgroepen (boerencommunity of practice) hebben de PETA leden onderzocht wat beperkingen zijn voor het gebruik van tools die leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering en adaptievermogen voor precisielandbouw. Ook deze opdracht is in juni 2013 afgerond.

Download


Applicatie Online taakkaart Granulaten (131)


Doel/ Resultaat

Resultaat van dit project is een uitbreiding van de online tool Agrifirm Aaltjesadvies met een applicatie om het granulaatadvies om te zetten in een plaatsspecifieke taakkaart.

Download


Webbased aaltjesbeheermodule (042)

Agrifirm Plant heeft binnen het Programma Precisie Landbouw (PPL) Agrifirm Aaltjesadvies laten ontwikkelen; online advies over het gebruik van granulaten, grondontsmetting en vanggewassen ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje.

De berekeningen zijn gebaseerd op de kennis uit het aaltjesadviesprogramma NemaDecide. Deze Internetmodule is te benaderen via www.agrifirm.com/aaltjesadvies. Met Agrifirm Aaltjesadvies kan een teler zelf uitrekenen wat de beste maatregel is in zijn situatie voor de beheersing van een aardappelmoeheid (AM) besmetting. Na het invoeren of ophalen van een bemonsteringsuitslag en de keuze voor een ras en een aanvullende bestrijding, zoals bijvoorbeeld toevoegen van granulaat, wordt berekend wat het effect is van de gekozen aanpak op populatieontwikkeling en opbrengst. Voor pootgoedtelers wordt bovendien het effect van de aanpak op de detectiekans aardappelmoeheid (AM) berekend. Behalve voor een granulaat kan ook gekozen worden voor andere maatregelen als een grondontsmetting, teelt van een vanggewas en teelt van een resistent ras.

In dit project wordt een web-based aaltjesbeheersmodule in een GIS omgeving ontwikkeld met als doel om een innovatief online beslissingsondersteunend systeem voor plaatsspecifieke aaltjesbestrijding beschikbaar te stellen voor aardappeltelers. (opleverdatum mei 2011)

Downloads:


  Praktijkimplementatie Yara N-sensor 2012 (109)

  Recent heeft initiatiefnemer Agrifirm het project Praktijkimplementatie Yara N-sensoer 2012 (109) opgeleverd.

  Doel/resultaat:
  Doel van dit project dat valt onder het thema bemesting was dat telers demonstreren dat bouwplanbrede inzet van een gewassensor een vorm van precisielandbouw is die praktijkrijp is. Technische bottlenecks voor verdere praktijkimplementatie van de gewassensor oplossen en aantonen dat precisielandbouw voor de teler (financieel) interessant is.

  Hiervoor zijn demonstratieobjecten aangelegd bij PPO Valthermond in wintertarwe en aardappelen met vergelijking tussen gangbare toediening en plaatsspecifieke toediening met de gewassensor.

  Download:


  Onderbouwing variabele basis taakkaart (108)

  Doel/resultaat:

  Het project Onderbouwing variabele basis taakkaart (108) van initiatiefnemer Agrifirm had als doel om tussen databronnen van meerdere seizoenen, van een perceel, wetenschappelijk onderbouwde verbanden te leggen. Hiermee kan worden beoordeeld of het mogelijk is om voor percelen uit historische databronnen een variabele basis taakkaart te construeren en welke databronnen daarvoor het meeste perspectief leveren.
  Opgeleverd is inzicht in de bouwplan brede samenhang tussen verschillende historische databronnen en de mogelijkheden om een variabele basis taakkaart per perceel op te stellen.
  De opdracht is in maart 2013 afgerond.

  Download:


  Praktijkimplementatie Yara N-sensor (074)

  Doel/resultaat
  Het project Praktijkimplementatie Yara N-sensor (74) van initiatiefnemer Agrifirm Plant had als doel: telers middels demonstratieobjecten overtuigen dat sensortechnologie en precisielandbouw met de Yara N-sensor praktijkrijp is. En meetdata vastleggen en benutbaar maken voor lopend en toekomstig onderzoek.

  Download


  Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint module voor MasterLink (049)

  Doel/resultaat
  Het project Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint module voor MasterLink (49) van initiatiefnemer Agrifirm Plant had als doel om op bedrijfs/gewasniveau inzicht te kunnen verschaffen in milieubelasting aan afnemers en samenleving. Hiervoor is een Module in Masterlink opgeleverd voor berekenen van de kengetallen van carbon- en waterfootprint op gewas- en bedrijfsniveau.

  Download


   Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139)

   Doel/ resultaat:
   Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139) van de initiatiefnemers Agrifirm, BLGG en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend project binnen het thema bemesting dat eerder deze maand werd opgeleverd. Voor een succesvolle toepassing van gewassensoren in de praktijk is het belangrijk:

   • om met zo min mogelijk ruis te meten; 
   • dat goed bekend is onder welke omstandigheden er gemeten kan worden; en
   • dat sensoren over een groot deel van de dag inzetbaar zijn.

   Een meet- en beoordelingsprotocol voor de inzetbaarheid van sensoren ontbreekt echter. Diverse initiatiefnemers binnen PPL hebben daarom een ontwikkelverzoek ingediend met als doel inzicht te geven in de praktische toepasbaarheid van gewassensoren. Gebaseerd op de al verzamelde sensormetingen in het PPL-project 075, plus aanvullende metingen en literatuurgegevens, is door NMI een protocol ontwikkeld dat duidelijk maakt onder welke omstandigheden sensoren inzetbaar zijn. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met meetbereik, meettechniek, weersomstandigheden en bodembedekking.

   Dit onderzoek laat zien dat meetomstandigheden een grote invloed hebben op het gemeten spectrum. Hoe concreet om te gaan met deze factoren die extra ‘ruis’ creëren op het gemeten spectrum en de afgeleide gewasindexen? Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar, voor zowel de agrarische gebruiker als voor ontwikkelaars van sensoren en bemestingsadviezen.

   Download:


   Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest (068)

   De intiatiefnemers Agritip, CZAV en Landbouw Communicatie hebben recent binnen het thema Bemesting het bedrijfsoverstijgende project Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest opgeleverd.


   Doel/ Resultaat
   Binnen dit ontwikkelverzoek zijn de technische aspecten van de precisiebemester uitgewerkt. Dit is bereikt door binnen dit ontwikkelverzoek 2 senario’s te ontwikkelen als basis voor het uiteindelijke doel. Dit doel is om door integratie van een snelle analyse techniek op een mestinjecteur (on-line analyse) de werkelijk uitgebrachte hoeveelheid mineralen (N of P) nauwkeurig te sturen. Tijdens de toediening van mest kan de afgifte worden gevarieerd, afhankelijk van de samenstelling van de mest, de gewasbehoefte en bodemvariatie.


   Download

   » Rapportage: Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest   Integratie van sensorinformatie in adviessystemen en uitbouwen van de digitale advisering

   Agrifirm gaat een grote inspanning verrichten in het verder uitbouwen van digitale advisering richting de telers. Met behulp van digitale advisering kunnen sneller beslissingen worden genomen in het veld. Er worden nieuwe componenten ontwikkeld om deze beslissingen perceelspecifiek en/of plaatsspecifiek en tijdsspecifiek te laten zijn. Deze beslismomenten door de teler omtrent toediening van gewasbeschermingsmiddelen en/of bemesting leiden tot een efficiënter gebruik.

   Het gaat hier om digitale advisering bij zowel rassenkeuze, gewasbescherming als bemesting, inclusief koppelingsmogelijkheden met diverse registratiesystemen (BMS-online, SAP, etc.) en bestaande beslissingsondersteunende systemen (denk aan BOS-phytophthora, NemaDecide en Gewis) en andere infomatieleveranciers (o.a. betreffende bodemonderzoek en sensormetingen).

   Download:

   » Rapport Praktijkimplementatie Yara N-sensor